Zestaw do realizacji modułu poświęconego zakupom on-line – klasa 7.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu ZAKUPY ONLINE została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej, aby z niej korzystać podczas lekcji wychowawczej czy na innych zajęciach. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz scetchnotkę - plik jpg

Przygotowanie

2 tygodnie wcześniej, przed realizacją, zapoznaj się z instrukcją modułu ZAKUPY ONLINE. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym. Ustal z rodzicami, że zakup ryzy papieru będzie pokryty z klasowych pieniędzy. Skontaktuj się ze skarbnikiem klasowym.

1 tydzień przed: znajdź w pobliżu szkoły paczkomat.

1 dzień przed lekcją W KLASIE sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału. 

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym POZA KLASĄ skseruj kartę samooceny.

Moduł ZAKUPY ON-LINE wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.
 • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych/cyfrowych uczniów.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (logistyk, kurier).

Moduł ZAKUPY ON-LINE skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • matematyka — interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych; oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb;
 • język polski — wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego; zna sposoby wzbogacania słownictwa; rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach; rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich; gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi; przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego; odróżnia przykład od argumentu; zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie; rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję; 
 • informatyka — wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek; postępuje etycznie w pracy z informacjami.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna