CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia (przepis – można przygotować 1 na 2 osoby lub podzielić uczniów na grupy i przygotować tyle sztuk ile grup).
 • Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętności interpersonalne oraz umiejętność właściwego planowania czynności.  

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. wyszukuje wskazane informacje w czytanym tekście,
 2. uzupełnia listę zakupów,
 3. zamienia jednostki wagi i objętości,
 4. wyjaśnia, co oznacza piramida żywieniowa,
 5. odnajduje na piramidzie żywieniowej wskazane produkty,
 6. dzieli podane symbole na witaminy i minerały,
 7. przyporządkowuje podane wyrazy do odpowiedniej kategorii.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność siebie w sytuacjach społecznych,
 3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genially, rymowanka, film.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie