CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

  • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora/tablicy multimedialnej oraz głośniki.
  • Karty pracy wydrukowane dla uczniów

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

  1. wymienia różne środki komunikacji miejskiej,
  2. nazywa podstawowe znaki informacyjne i ostrzegawcze,
  3. planuje podróż środkami komunikacji miejskiej, korzystając z planu miasta i rozkładu jazdy,
  4. dokonuje prostych obliczeń czasu.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

  1. potrafi stosować zasady bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej,
  2. zyskuje pewność siebie w sytuacjach społecznych,
  3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genially, sketchnotka, wierszyk, filmiki.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie