Zestaw do realizacji modułu poświęconego komunikacji miejskiej – klasa 5.

Moduł podzielony jest 3 na części:

Do modułu KOMUNIKACJA MIEJSKA została przygotowana sketchnotka, którą należy wywiesić w sali lekcyjnej. Podczas lekcji wychowawczej i na innych zajęciach można wykorzystać sketchnotkę do wprowadzania wiadomości na niej zamieszczonych. Sketchnotka powinna być zawieszona w klasie przez cały okres realizowania modułu.

Pobierz scetchnotkę - komunikacja miejska (plik .jpg)

Przygotowanie

2 tygodnie wcześniej, przed realizacją scenariusza POZA KLASĄ zapoznaj się z instrukcją modułu KOMUNIKACJA MIEJSKA. Zawiadom rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym, jego celu oraz wydatkach, które będą z nim związane (zakup biletów autobusowych).

1 tydzień przed: ustal, którym środkiem komunikacji miejskiej pojedziesz z oddziałem klasowym lub grupą uczniów. Możesz połączyć ten wyjazd także z inną aktywnością edukacyjną, np. seansem filmowym lub spektaklem teatralnym. Zastanów się nad trasą podróży komunikacją miejską i który przystanek będzie punktem „A” Waszej podróży, a który punktem „B”. Być może odbędziecie wycieczkę np. autobusami po Waszym mieście.

2 dni przed: przestudiuj dokładnie scenariusz we fragmencie dotyczącym realizacji W KLASIE. Ustal, w jaki sposób będzie realizowany scenariusz. Czy skorzystasz z prezentacji genial.ly, czy wykorzystasz karty pracy? Zaplanuj, jakie i ile razy należy skserować materiały dla uczniów.

1 dzień przed lekcją: sprawdź, czy w sali jest połączenie z Internetem i tablica multimedialna lub rzutnik. Wydrukuj karty pracy i skseruj odpowiednią liczbę dla swojego oddziału.

1 dzień przed wyjściem edukacyjnym: skseruj i rozdaj każdemu uczniowi kartę pracy (ZAŁĄCZNIK A — Kwestionariusz podróży komunikacją miejską). Zapoznaj uczniów ze szczegółami wycieczki z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. Pokieruj ich pracą przy wypełnianiu kwestionariusza podroży. Sprawdź, czy uczniowie mają wszystkie informacje potrzebne na przygotowanie się do wycieczki.

Moduł KOMUNIKACJA MIEJSKA wpisuje się w następujące obszary programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 • Wspomaganie ucznia w pracy nad sobą.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze i w miejscach publicznych.
 • Systematyczne doskonalenie języka komunikacji z uczniami.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Można go także zrealizować w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 • Świat zawodów i rynek pracy (kierowca, dyspozytor/dyspozytorka).

Moduł KOMUNIKACJA MIEJSKA skorelowany jest z podstawą programową i realizuje zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • język polski – : czytanie ze zrozumieniem, odczytywanie informacji z tabel,
 • matematyka – odczytywanie informacji z tabel, obliczanie czasu przejazdu, obliczanie kwoty za przejazd,
 • geografia – posługiwanie się mapą, odczytywanie skali, planowanie drogi,
 • technika – znaki drogowe, przepisy ruchu drogowego.

Pełny scenariusz do pobrania. Można wybrać spośród dwóch wersji. Plik spełniający kryteria dostępności cyfrowej, albo wersja rysunkowa, do wydruku, cyfrowo niedostępna