ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca miesiąc przed planowanym wyjściem (można to zrobić na zebraniu z rodzicami) informuje opiekunów o planowanej, w ramach zajęć z wychowawcą, realizacji innowacji pedagogicznej, jej modułu W SKLEPIE BUDOWLANYM. Zapoznaje także rodziców z celami i założeniami edukacyjno-wychowawczymi planowanych zajęć. Wskazuje, że druga część kładzie nacisk na doświadczanie i będzie realizowana w sklepie budowlanym. Informuje także rodziców, że wyjście nie będzie związane z wydatkami, ponieważ planowana jest jedynie symulacja zakupów.

Wychowawca tydzień przed planowanymi zajęciami POZA KLASĄ wybiera sklep budowlany, w którym odbędą się zajęcia. Stara się także nawiązać kontakt z kierownikiem lub menedżerem i ustalić zasady współpracy – możliwość przeprowadzenia zajęć, zasady bezpieczeństwa i zachowania się uczniów w sklepie, a także zakres ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez uczniów poza szkołą.

Dzień przed wyjściem wychowawca przygotowuje listę zakupów dla uczniów, wykorzystując szablon (ZAŁĄCZNIK A) lub kseruje w odpowiedniej liczbie już przygotowane propozycje list (ZAŁACZNIKI NR A1, A2, A3, A4).

Wychowawca w dniu zajęć POZA KLASĄ przeprowadza z uczniami pogadankę na temat zasad zachowania i bezpieczeństwa na terenie sklepu. Uczniowie podzieleni zostają na 3-4-osobowe zespoły zadaniowe. Każdy zespół otrzymuje listę zakupów i ma za zadanie: odnaleźć w sklepie dany produkt, wpisać jego cenę, wskazać miejsce (numer i nazwę alejki), a następnie zgłosić się do nauczyciela. Przypominamy wychowankom, że ćwiczenie nie jest wykonywane na czas.