CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ:

 • Laptop z dostępem do Internetu i podłączony do projektora / tablicy multimedialnej oraz głośniki.
 • Załączniki wydrukowane dla każdego ucznia.

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą umiejętności interpersonalne, załatwiania spraw codziennych.

Cele dydaktyczne:

Uczennica / Uczeń:

 1. wymienia czynniki wpływające na ilość lotów na świecie,
 2. wyszukuje strony internetowe pokazujące ruch lotniczy,
 3. rozróżnia bagaż rejestrowany i bagaż podręczny,
 4. układa etapy kolejności odprawy na lotnisku,
 5. wymienia osoby, które podczas lotu samolotem czuwają nad bezpieczeństwem pasażerów,
 6. wyszukuje informacje w tekście pisanym.

Cele wychowawcze:

Uczennica / Uczeń:

 1. rozwija umiejętność komunikowania się,
 2. zyskuje pewność siebie w sytuacjach społecznych,
 3. dokonuje wglądu w proces uczenia się.

Metody:

praca indywidualna i grupowa, praca z tekstem i obrazem, metoda aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, prezentacja genial.ly, sketchnotka, wierszyk, filmik.

Linki do środków dydaktycznych po prawej stronie